Total Productive Maintenance

Production Planning & Control Training Course
November 28, 2019
5 S. Key Success Improvement Training Course
November 28, 2019

หลักสูตรการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

     ระบบ TPM แบบดั้งเดิมของอเมริกาให้ความสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรถึงแม้จะมุ่งที่จะไปให้ถึงขีดจำกัดสูงสุดของประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยการปรับปรุงวิธีการสร้างเครื่องจักร การบำรุงรักษาเครื่องจักร แต่ก็ไม่ได้มุ่งไปสู่ขีดจำกัดสูงสุดของระบบการผลิตโดยก้าวไปถึง วิธีการใช้เครื่องจักร ลักษณะพิเศษของ TPM คือการบำรุงรักษาด้วยตนเองของพนักงาน ควบคุมดูและเครื่องจักดูและรักษาร่างกายของมนุษย์ด้วยเพื่อที่จะสามารถรักษาสุขภาพให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอนอกจกานั้นยังต้องให้ผู้เชียวชาญมาดำเนินการตรวจเช็ตตามเวลาที่กำหนด แล้วกำหนดการซ่อมแซมบำรุงรักษาสำหรับแนวคิดในเรื่องของการควบคุมเครื่องจักรของญี่ปุ่นนั้นผ่านมาจากยุคของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไปสู่การบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ได้พัฒนาไปสู่ยุคของ TPM ในปัจจุบัน TPM (Total Productive Maintenace)เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาสัย 8 เสาหลักที่สำคัญ คือ 8 เสาหลักซึ่งเป็นที่ยอมรับในธุรกิจอุตสาหกรรมนอกจากนั้น TPM ยังมาสามารถช่วยในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและมีความสามารถในการบริหารจัดการตามนโยบายของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์

  • หลักการแปดเสาของ TPM
  • การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร