Root Cause Analysis

Permit To Work System Course
February 27, 2020
Innovative Thinking
March 3, 2020

หลักสูตรการอบรม การวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึก

ทักษะที่จำเป็นในการทำงานก็คือ การแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาอยู่ที่การแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีก ซึ่งจะต้องเข้าไปจัดการทีต้นเหตุรากเหง้าของปัญหาิเพื่อให้การแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เรียก why-why Analysis เป็นเทคนิคที่นิยมแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นให้ลงไปแก้ปัญหาที่พื้นที่หน้างานจริง สำรวจ สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้สภาวะจริง มาผนวกนวมเข้ากับความรู้ และประสบการณ์ในงานนั้น ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเทนนิค why-why Analysis
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ตามหลัก 3G
 • Genba สถานที่จริง
 • Genbutsu สภาพของจริง
 • Genjitsu สภาวะจริง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง คือ อะไร ?
 • ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่จริง (Genba,Genbutsu,Genjitsu)
 • Why-Why Analysis คืออะไร
 • การทำความเข้าใจ และสะสางปัญหาให้ชัดเจน
 • วิธีการมองปัญหาจากสภาพที่ควรจะเป็น
 • วิธีการมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis
 • การกำหนดมาตรการตอบโต้