Production Planning & Control Training Course

Lean Management Training Course
November 28, 2019
Total Productive Maintenance
November 28, 2019

หลักสูตรการอบรม การวางแผนและการควบคุมการผลิต

     ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุงแรงในด้านคุณภาพ และต้นทุน การวางแผนและควบคุมการผลิต จึงกลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญใน การเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะการแข่งขันในธุรกิจ หากธุรกิจมีการขยายตัวมากขึ้นมีลูกค้า และการผลิตสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น การวางแผนการผลิต เป็นการวางแผนในการจัดการปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือ 4M (Man,Machine,Machine,Method) เพื่อให้ผลการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้หน้าที่การวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิตจะเป็นตัวเชื่อมประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท สำหรับวางแผนการดำเนินงานให้แผนการผลิตต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้จะได้รับการสนับสนุนจากหน้าที่อื่น ๆ เช่น ฝ่ายชายหรือฝ่ายการตลาด,ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมอุตสาหการ,ฝ่ายผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต

     หลักสูตรี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการผลิตแบบต่าง ที่มีอยู่,ข้อดีข้อเสียและรายละเอียดลึก ๆ ของการบริหารจัดการแต่ละแบบ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ และนำหลักการบางส่วนไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอิกด้วย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผุ้อบรมให้ตระหนักรู้ถึงระบบการบริหารจัดการผลิตแบบง่าย ๆ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดเรื่องการบิรหารการผลิตไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างดี
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการวางแผนการผลิตอย่างมีระบบและประสิทธิภา