Lean Management Training Course

Kaizen of Productivity Improvement
November 28, 2019
Production Planning & Control Training Course
November 28, 2019

หลักสูตรอบรม การจัดการแบบลีน

     โลกแห้งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งที่มีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบการจะต้องปรังปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

     แนวคิด Lean Management คือ การมุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ(Quality) ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ, ต้นทุน , เวลาในการส่งมอบ และระดับความพีงพอใจในการให้บริการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในมิติของคุณภาพงานในด้าน Time,Quality และ Cost
  2. เพื่อมห้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และเครื่องมือ Lean Management ในการปรับปรุงคุณภาพงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean Management ในการปรับปรุงคุณภาพงาน