Kaizen of Productivity Improvement

Innovative Thinking Skill Training Course
November 28, 2019
Lean Management Training Course
November 28, 2019

หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

     การเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญเพราะจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินธุจกิจได้อย่างยั่งยืนระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรมีมากมาย องค์กรจำเป็นที่จะต้องเลิอกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ลดความสูบเสีย มีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา

    ระบบข้อเสอนแนะไคเซ็น(kaizen Suggestion System) เป็นระบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ ระบบเสอนแนะไคเซ็นเป็นที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน พนักงานสามารถทำความเข้าใจได้ ง่าย จึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากพนักงานในการดำเนนการ จึงทำให้ ระบบข้อเสนอแนะไคเซ็นเป็นระบบการเพิ่มผลิตภาพระบบหนึ่งที่มีการไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางการทำไคเซ็น
  • เพื่อให้ทราบถึงการวางระบบบริหารไคเซ็น
  • เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิดและเขียนไคเซ็นอย่างมีคุณภาพ

ประโยชน์

  • พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
  • พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • สามารถนพไคเซ็นไปประยุกต์ในการทำงาน และเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลภายในองค์กรต่อไป