HACCP Requirement Training Course

GMP Requirement Training Course
December 2, 2019
ISO 9001:2015 Internal Auditor
December 2, 2019

หลักสูตรการอบรม ความรู้พื้นฐานระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงต์

  1. เพื่อให้รู้หลักการของระบบ HACCP
  2. เพื่อให้รู้การวิเคราะห์กำหนดมาตรฐานการควบคุมและกำหนดจุดวิกฤต
  3. เพื่อให้สามารถจัดทำคู่มือ HACCP สำหรับแต่ละผลิตภันฑ์อาหารได้
  4. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ HACCP ที่จัดทำอยู่ในองค์กร
  5. เพื่อให้โรงงานผลิตอาหารที่มีระบบ HACCP ใช้อยู่ได้ตระหนักถึงความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อรักษาระบบ HACCP อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์

  • เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรและผลิตภัณฑ์
  • ลดภาระค่าใข้จ่ายในการผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนโดยเฉพาะคุณภาพ ด้านความปลอดภัย
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
  • เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสู่ระบบคุณภาพ ISO9000