Concept Business Cost Reducation Training Course

Project Feasibility Study Training Course
November 28, 2019
GMP Requirement Training Course
December 2, 2019

หลักสูตรการอบรม กลยุทธ์ลดต้นทุนในการทำธุรกิจ

     ในการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอ การบริหารความเสี่ยงเแป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรด วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารความเสี่ยง คือการทำความเข้าใจความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจแนวความติดพื้นฐานทางต้นทุน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรของ องค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด

     หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการบริหารต้นทุนธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารต้นทุน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
  2. เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานณะการของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ
  3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ